top of page

Инициативи

Инициативи и събития

В 51 СУ „Елисавета Багряна“ се провеждат различни инициативи и събития, които насърчават активното участие и ангажираност на ученици, родители и учители. Тези инициативи са насочени към подобряване на учебната среда, укрепване на общностния дух и стимулиране на креативността и отговорността в учениците.

Ученик на годината

"Ученик на годината" е престижна награда на 51 СУ „Елисавета Багряна“, която се връчва ежегодно в няколко категории като признание за изключителните постижения и усилия на нашите ученици. Категориите обхващат различни области като академични успехи, спортни постижения, изкуства и социална активност. Наградените ученици получават своите статуетки на тържествена церемония, която е кулминацията на учебната година и се превръща в незабравим момент за всички участници. Тази награда не само мотивира и вдъхновява нашите ученици, но и утвърждава ценностите на упоритост, отдаденост и стремеж към съвършенство.

Годишна изложба

Традиционната годишна изложба на учениците с профил изобразително изкуство от гимназиалния етап (8-11 клас) в 51. СУ „Елисавета Багряна“ се провежда през юни. Това събитие представя най-доброто от творчеството на нашите млади автори, създадено през учебната година, включващо разнообразие от изобразителни форми и техники. Тържествената програма включва награждаването на най-активните и талантливи творци, признавайки техния труд и усилия със специални награди и отличия. Годишната изложба не само показва резултатите от учебния процес, но и създава платформа за вдъхновение и обмен на идеи сред учениците и гостите.

kids cleanig classroom.jpg

Ние чистим, ние пазим

Инициативата "Ние чистим, ние пазим" в 51. СУ „Елисавета Багряна“ насърчава учениците да почистват класните стаи в края на учебния ден. Тази инициатива има за цел да възпита у децата чувство за отговорност и грижа към учебната среда. Всеки ученик участва в почистването на своето работно място, като събира отпадъци, подрежда учебните материали и оставя стаята в добър вид за следващия ден. Така всички заедно допринасяме за чиста и приятна учебна среда.

Самостоятелни изложби “Дебют”

Самостоятелните изложби “Дебют” в 51. СУ „Елисавета Багряна“ дават шанс на младите таланти да представят своето творчество пред по-широка аудитория. Тези събития стимулират развитието на артистичните умения и насърчават креативността у учениците. Изложбите “Дебют” са важна платформа за изява на индивидуалните постижения и уникалните стилове на всеки ученик, вдъхновявайки както участниците, така и посетителите.

parents and techers work together.jpg

РУС - Родител-учителски сдружения

РУС (Родител-учителски сдружения) в нашето училище са важен инструмент за сътрудничество между родители и учители, целящи подобряване на образователния процес и създаване на подкрепяща среда за учениците. Те играят ключова роля в успеха на децата чрез насърчаване на активното участие на всички заинтересовани страни.

Основни цели на РУС:

  • Подобряване на комуникацията: Ефективни канали за разбирателство и координация.

  • Съвместни инициативи и проекти: Организиране на събития и проекти, подкрепящи образованието и социалното развитие.

  • Подкрепа на учебния процес: Осигуряване на ресурси и възможности за обучение и извънкласни дейности.

  • Създаване на общност: Насърчаване на принадлежност и сътрудничество между ученици, родители и учители.

  • Решаване на проблеми: Съвместна работа за идентифициране и решаване на образователни проблеми.

Чрез активното участие в РУС, родителите и учителите допринасят за по-доброто бъдеще на децата и създават здравословна училищна общност.

Родител - учител
за един ден

Всеки родител е добре дошъл в училище за един учебен час, за да сподели с учениците каква е неговата професия или да обогати знанията им по дадена тема. Инициативата "Родител учител за един ден" в 51 СУ „Елисавета Багряна“ дава възможност на родителите да се включат активно в учебния процес, като поемат ролята на учители за един ден. Това участие позволява на родителите да придобият по-добро разбиране за предизвикателствата и успехите на преподавателската професия, както и да споделят своите знания и умения с учениците. Инициативата укрепва връзките между родителите, учителите и учениците, насърчавайки сътрудничеството и взаимното уважение в училищната общност.