top of page
Графичен51СУ.jpg

Компютърна графика

професионална паралелка

Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.

Информация

Първи чужд език: английски език (интензивно изучаване - 18 часа седмично)

Втори чужд език: немски език 

В учебния план са включени: графичен и WEB дизайн, изграждане на фирмен стил, предпечатна подготовка, анимация, визуални изкуства и др. 

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: информационни технологии и изобразително изкуство.

Балообразуване: 

удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика + оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии + оценката от свидетелството за основно образование по изобразително изкуство.

Максимален бал: 500 точки 

Галерия

Преподаватели

Иван Матеев

Аделина Йотова

Мария Кутлолова

Антония Костова

Виктория Стамболийска

Ивона Арсова

МО_ИИ.jpg

Производствена практика

Започна производствената практика на първата професионална паралелка - 10 в клас под ръководството на Б. Радева и Л. Петров. За една седмица в Arc Academy ще навлязат в професията на компютърния дизайнер, аниматор и разработчик на игри. За сега на всички им е много интересно.

Информация

ПРОФЕСИЯ: КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК

2130601 Компютърна графика – трета степен на професионална квалификация. Провежда се

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на новите

технологии и класическите изкуства за максимално усвояване на художествените средства и

постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Компютърната графика е дял

от изобразителното изкуство, чиито изразни средства са компютърните технологии.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

  Основни дейности – Компютърният график създава цялостно оформление на печатни,

електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за

постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно

с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и

мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния

успех на проекта. Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни

елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.

  Отговорности и задължения – Изработва печатни и електронни продукти и ги подготвя за

отпечатване или електронно публикуване. Съставя каталози и рекламни материали,

комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лога, запазени знаци и символи,

визитки, бланки и др.).

  Възможно работно време – При постоянен ангажимент към компания, обикновено на пълен

работен ден. Възможна е и работа на свободна практика.

  Полезна информация – Компютърният график участва в разработката на цялостна концепция и

дизайн на интернет сайтове и други визуални продукти, което включва изработване на

елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и

изображенията и др.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

  Възможности за работа – В областта на рекламата, медиите, филмовата индустрия,

компютърните игри и др.

  Възможности за допълнителни придобивки – Достъп до лицензиран софтуер за графична

обработка.

  Трудности и предизвикателства в тази професия – Постоянната нужда от нови идеи и

крайните срокове, които трябва да се спазват, често водят до стрес. Професията изисква

продължителна работа с компютър.

  Ресурси, с които трябва да се работи – Работното място на компютърния график е

оборудвано с компютърна конфигурация със специализиран софтуер и помощни периферни

устройства – скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат

чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА, И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

  Сфера на дейност – Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

  Организации/институции, в които може да се реализира компютърният график – издателска дейност, реклама, уеб дизайн, разработка на софтуер, в студия, телевизии, медии, пресата и др.

  Длъжности, които могат да се заемат:

 • Компютърен график

 • Графичен дизайнер

 • Уеб дизайнер

 • Компютърен аниматор

 • Специалист по предпечатна подготовка

  Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по

професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и

семинари, организирани от обучаващи институции и др. След завършено средно образование,

придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат

образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а

впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИЯТА

  Придобиване на личностни качества – Изпълнението на задълженията на компютърния график изисква той да бъде организиран и отговорен, да има добри умения за комуникация и работа в динамична среда, да владее чужд език, да учи бързо и да притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност.

  Придобиване на знания и умения – Използване на графични програмни продукти и съвременни информационни технологии, познаване същността и разновидностите компютърна графика (растерна, векторна, смесена), изграждане на композиции и изгледи, както и перспективи,

използване на светлината при изобразяване на формата и разположението на предметите,

изобразяване на тримерни форми.

  Учебни предмети, които се изучават

 • История на изкуството

 • Компютърна графика

 • Графичен дизайн

 • Уеб дизайн

 • Компютърна анимация

 • Рисуване

 • Предпечатна подготовка

 • Фотография и видеотехника

 • Чуждоезикова подготовка по професията

 • Фирмен мениджмънт

  Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална

квалификация – теория на професията и практика на професията.

bottom of page