top of page
Анимация51СУ.jpg

Компютърна анимация

професионална паралелка

Компютърният аниматор създава или участва в създаването на

анимационни филми с рекламна, развлекателна, познавателна и други цели с помощта на компютърна техника. Компютърният аниматор проектира и разработва компютърно обработени    дву- и триизмерни изображения на обекти – хора, животни или предмети; добавя различни движения на обектите; създава околна среда; прилага визуални и аудиоефекти, говор, звук и музика.

Информация

Първи чужд език: английски език (интензивно изучаване - 18 часа седмично) 

Втори чужд език: италиански език 

В учебния план са включени:  графичен и WEB дизайн, компютърна графика, комбинаторика и цветознание, видеотехника, кино и др.

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: информационни технологии и изобразително изкуство.

Балообразуване: 

удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика + оценка от свидетелството за основно образование по информационни технологии + оценка от свидетелството за основно образование по изобразително изкуство.

Максимален бал: 500 точки 

Галерия 

Преподаватели

МО_ИИ.jpg
20220915_105355.jpg

Информация

ПРОФЕСИЯ: КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР

2130501 Компютърна анимация – трета степен на професионална квалификация. Провежда се

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности в областта на рекламата,

мултимедията, видео- и киноизкуството, по-специално в компютърната анимация, цифровия

филмов и видеомонтаж и компютърните ефекти.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

  Основни дейности

Компютърният аниматор създава или участва в създаването на

анимационни филми с рекламна, развлекателна, познавателна и други цели с помощта на

компютърна техника. Компютърният аниматор проектира и разработва компютърно

обработени дву- и триизмерни изображения на обекти – хора, животни или предмети; добавя

различни движения на обектите; създава околна среда; прилага визуални и аудиоефекти,

говор, звук и музика.

  Отговорности и задължения – участва в създаването на концепция и сценарий на компютърен

анимационен филм, рисува сцени и обекти от анимационен филм, осъществява

последователно процесите, свързани с генериране, моделиране и анимиране на обекти,

добавя визуални и звукови ефекти към анимирани обекти, анимира сцени от анимационен

филм с ключови кадри.

  Възможно работно време – Обикновено компютърните аниматори работят на нормирано

работно време или на свободна практика.

  Полезна информация – За компютърните аниматори е полезно да познават повече софтуерни

пакети, които са свързани с работата, например 3ds Max, Adobe Flash, Maya, Action Script,

Motionbuilder, Lightwave 3D, Adobe After Effects, Adobe Photoshop и др.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

  Възможности за работа – В малки или големи рекламни студия, кино компании, телевизии,

производители на компютърни игри, с медийни дизайнери и др.

  Възможности за допълнителни придобивки – Компютърните аниматори, работещи в

компании, получават за работа първокласни компютри и лицензирани софтуерни продукти.

  Трудности и предизвикателства в тази професия – При повечето видове дейности, по-голяма

част от времето се прекарва пред компютър или в рисуване (с и без компютър).

  Усилия, които трябва да се полагат – При работа по Stop-motion анимация е вероятно голяма

част от времето да се прекарва на крака, нагласяйки и заснемайки различни модели.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА, И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

  Сфера на дейност – Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

  Организации/институции, в които може да се реализира компютърният аниматор 

В малки или големи студия, кино компании и телевизии, производители на компютърни игри, медийни дизайнери и др.

  Длъжности, които могат да се заемат:

 • Аниматор

 • Компютърен график

 • Художествен оформител

 • Графичен дизайнер

  Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по

професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и

семинари, организирани от обучаващи институции и др. След завършено средно образование,

придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат

образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а

впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИЯТА

  Придобиване на личностни качества – Склонност към творчество, въображение, добри

способности за рисуване и моделиране, търпение и концентрация, прецизност и внимание към

детайла, комуникативни умения, способност за работа под напрежение, способност за

спазване на срокове.

  Придобиване на знания и умения – Знания за основните операции в процеса на създаване на

анимационни филми с помощта на компютър, за различните техники и технологии за

създаване на анимация (класическа плакова технология, рисунка върху хартия, рисунка върху

лента, живопис под камера, пясъчни техники, иглен екран, изрезкови техники, обемни техники,

пиксилация, 2D и 3D компютърно генериране на обекти). Умение за рисуване на различни

елементи и обекти с цел създаване на графични изображения, преобразуване на рисувани

изображения в електронен формат със скенер или таблет, трансформиране на графични

изображения в подходящ за компютърната анимация формат и др.

  Учебни предмети, които се изучават

 • Компютърна анимация

 • Графичен дизайн

 • Компютърна графика

 • Уебдизайн

 • Мултимедийни технологии

 • Комбинаторика и цветознание

 • Основи на киното

 • Рисуване

 • Фотография

 • Анимационна режисура

 • Операторство

 • История на изкуството

 • Чужд език по професията

 • Фирмен мениджмънт, Учебна и производствена практика и др.

  Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална

квалификация – теория на професията и практика на професията.

bottom of page