top of page
ИзобразителноИзкуство51СУ.jpg

Изобразително изкуство

профилирана паралелка

Изучаването на предметите рисуване, композиция, формообразуване, перспектива, анатомия, цветознание, изящни изкуства - живописни и графични техники, фотография формира основни умения за изразяване в изобразителното изкуство. Теория и история на изобразителното изкуство запознава и разширява знанията за световното културно наследство и как то се интерпретира днес, както и форми на синтез между изобразителното изкуство и други видове изкуства.

Кандидатстване

  1. Паралелка - 26 ученици

  2. Задължителни профилиращи предмети:

 • изобразително изкуство;

 • информационни технологии.

  3. Балообразуване - сбор от резултата от НВО по БЕЛ и резултата от НВО по МАТ, удвоения резултат от проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по БЕЛ и по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

 • максимален бал: 500 т.

Забележка: Резултатите от НВО и изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство са в точки, а оценките от свидетелството за основно образование се приравняват към точки, както следва: 

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

 

  4. Прием след завършен 7 клас за учебната 2023 / 2024 г. 

Конкурсни изпити:

 • 20.06.2023 г. - Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство след 7 клас

Важно!

Подаване на заявление за полагане на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство - 22-30.05.2023 г. (в училището, в което се обучава ученикът)

 

  5. Учениците да бъдат в училището, където са разпределени, за да проведат изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство, не по-късно от 8:30 ч.

 • изпитът е с продължителност 5 астрономически часа;

 • пособията и материалите за работа се осигуряват от кандидата (по избор: живописни - акварел, темпера, акрилни бои, цветни моливи, пастели; графични - графитни моливи, тънкописци, креда, въглен, туш.);

 • Рисувателният лист с формат 35 х 50 см е осигурен от училището.

 

  6. Конкурсният изпит се основава на задължителното учебно съдържание, изучавано 5-7 клас.

Кандидатът избира и работи по една от поставените задачи:

 • проект за фигурална композиция по тема. Изпълнение с живописни или графични материали (по избор: живописни - акварел, темпера, акрилни бои, цветни моливи, пастели; графични - графитни моливи, тънкописци, креда, въглен, туш). Формат на рисувателния лист 35 х 50 см;

 • проект за декоративна композиция по зададена тема и цветова гама и  (топла, студена, контрастна, пастелна). Изпълнение с живописни материали  (живописни - акварел, темпера, акрилни бои, цветни моливи, пастели). Формат на рисувателния лист 35 х 50 см.

 

  7. Примерни теми:

 • Фигурална композиция: Спорт, В парка, Пазар, Ваканция;

 • Декоративна композиция: Цветна градина, Морско дъно, Сладки изкушения, Шевица.

Галерия 

Преподаватели

Иван Матеев

Аделина Йотова

Мария Кутлолова

Антония Костова

Виктория Стамболийска

Ивона Арсова

МО_ИИ.jpg

Информация

Описание

Първи чужд език: английски език (интензивно изучаване - 18 часа седмично)

Втори чужд език: италиански език 

 

Основни дейности – Изучаването на предметите рисуване, композиция, формообразуване, перспектива, анатомия, цветознание, изящни изкуства - живописни и графични техники, фотография формира основни умения за изразяване в изобразителното изкуство. Теория и история на изобразителното изкуство запознава и разширява знанията за световното културно наследство и как то се интерпретира днес, както и форми на синтез между изобразителното изкуство и други видове изкуства. Посочват се различни модели и критерии за интерпретиране на изкуството. Разкриват се взаимовръзките на изкуството с културните институции. Овладяват се базисни знания, умения и отношения, свързани с използването на дигиталните технологии в изкуството. Прилагат се научноизследователски и художественотворчески идеи, насочени към взаимовръзката изкуство - виртуална среда. Придобиват се умения за работа със софтуер в областта на двуизмерната графика и триизмерното моделиране. Изграждането на компетентности, свързани с професионалната ориентация на съвременния артист, дава на учениците фундаментално знание, което може да се приложи във всяка една сфера, занимаваща се с изкуство, култура и дизайн.

 

Перспективи и предизвикателства

 

Възможности за продължаване на образованието – в областта на изящните, приложните изкуства и дизайна, фотографията, рекламата, медиите, театралната и филмовата индустрия, компютърните игри, архитектурата.

Трудности и предизвикателства – свързани са с постоянната нужда от нови идеи, работата с крайни срокове, които трябва да се спазват, продължителен труд и постоянно усъвършенстване.

 

Качества, които се изграждат в процеса на образование

 

Личностни качества – Изпълнението на задачите изисква ученикът да бъде организиран и отговорен, да има добри умения за комуникация, за да може да изразява и обосновава идеята си, да работи в динамична среда, да учи бързо и да притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност, както и естетическо усещане и визия.
 

Обучението е организирано в два етапа: 

 • първи гимназиален  - 8, 9,10 клас; 

 • втори гимназиален етап - 11, 12 клас.

 

В първия гимназиален етап се изучават, живопис, графика и композиция

 

Във втория гимназиален етап се изучават:

 

 1. Изобразително изкуство

Обучението в Mодул 1. Теория на изкуството е насочено към:  

 • овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с теорията на изобразителното изкуство;  

 • осъзнаване на взаимодействията между научноизследователски и художественотворчески авторски идеи и теории; 

 • изграждане на компетентности, свързани с прилагане и интерпретация на теоретични знания от областта на изобразителното изкуство. 

Обучението в Mодул 2. Изкуство и изразни средства е насочено към:  

 • овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с изобразителното изкуство и неговите изразни средства; 

 • използване на специфични умения, свързани с различни видове изобразителни дейности;  

 • прилагане на знания за пропорции, пространство, форма, и цвят при възприемане на творби на изкуството и в изобразителната дейност. 

Обучението в Mодул 3. Визуална култура е насочено към:  

 • разкриване на взаимовръзките на изкуството с културните институции;  

 • посочване на различни модели и критерии за интерпретиране на изкуството;  

 • описване на различни форми на проява на изкуства в съвременната култура, както и форми на синтез между изобразителното изкуство и други видове изкуства.

Обучението в Mодул 4. Дигитални изкуства е насочено към:  

 • овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с използването на дигиталните технологии в изкуството;  

 • прилагане на научноизследователски и художественотворчески идеи, насочени към взаимовръзката изкуство - виртуална среда;  

 • изграждането на компетентности, свързани с професионалната ориентация в областта на двуизмерната графика и триизмерното моделиране.

   2. Информационни технологии

   3. Трети профилиращ предмет (по избор на ученика)

Прилагане на изкуствен интелект и правилното му използване.

bottom of page