top of page

Клуб "Театър"

Сценични и танцови изкуства 3.Г клас


Описание на клуба

С изразните средства на театъра да се развие комуникативна компетентност на роден език; Да се изградят умения за учене, инициативност и работа в екип; Развиване на умения за правилна дикция и интонация; Трениране на паметта чрез разучаване на текстове; Изграждане на умение за въздействие върху аудитория чрез подходящо сценично поведение.


bottom of page