top of page

Допълнения към Правилника за дейността на 51 СУ „Елисавета Багряна“

Актуализирано: 4.10.2023 г.


Допълнения към Правилника за дейността на 51 СУ „Елисавета Багряна“

(приети на педагогически съвет с протокол № 1/26.09.2023 г.)


1. Към чл.113, ал.2. „Родителите имат следните задължения:“ в т.6 „да не уронват публично авторитета на учителите или училището“ се прави следното допълнение: „В ТОВА ЧИСЛО ЧРЕЗ ВЕРБАЛНИ НАПАДКИ, ОБИДИ И КЛЕВЕТИ (КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СПОРЕД ЧЛ.146 И 148 ОТ РАЗДЕЛ VII НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС“).


2. Към чл.89 се добавя ал.3: „УЧЕНИК, КОЙТО Е ДОПУСНАЛ НАД 15 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ ОТ ЧАСОВЕТЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА В ЗАНИМАЛНЯТА, ОТПАДА ОТ ГРУПАТА“.


3. Към приложенията в правилника се добавя ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 – предупреждение за отпадане от ЦОУД.


 

Допълнения към ПДУ от 26.09.2024 г..docx
.pdf
Изтегляне на PDF • 64KB

Последни публикации

Виж всички

Yorumlar


bottom of page